CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 179 LAND - DẪN ĐẦU PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN TẠI KHÁNH HOÀ

Giá Trị Cốt Lõi: Lấy Nhân Làm Gốc Lấy Đức Làm Nền Tảng 

Tâm - Tầm - Tài

Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Là Nồng Cốt Để Phát Triển Doanh Nghiệp